فهرست فروشگاه

شهرستان بوئین زهرا

درباره نام بوئين زهرا روايات و احاديث گوناگوني گفته مي شود. درباره نام اين ناحيه و چگونگي آن در کتاب سرزمين قزوين نوشته دکتر پرويز ورجاوند چنين آمده است: “برقي زکر کرده است که زهرا منسوب به دختر “روي” صاحب ري است که اين نام را داشته و اين بقعه را به دخترس بخشيده است و او در آنجا بنائي کرد…”

در اينکه تا چه حد نام اين منطقه با نام دختر صاحب ري در ارتباط است جاي بحث است. از اين رو و با توجه به وجود تمدن پيش از اسلام در اين منطقه بي مناسبت نخواهد بود اگر اساس اين نام را مربوط به قبل از اسلام بدانيم که با اندکي تغيير به شکل کنوني در آمده است. از جمله و با احتمال زهرا را مي‌توان تبديل شده کلمه “زرا” به معني مقدس دانست و بوئين را ترکيبي از ]بو[ و ]ئين[، به معني چشمه به شمار آورد که بر روي هم “چشمه خداي مقدس” مي شود و از آنجا که اکثر چشمه ها و برکه ها به الهه آناهيتا، فرشته پاکي و آبهاي روان مربوط بوده اند، دادن عنوان “چشمه مقدس” به سرزميني که معبدي از ناهيد در آن وجود داشته بي اساس به نظر نمي رسد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه